Đánh giá kết quả khám sàng lọc ung thư khoang miệng tại nam định năm 2010-2011

Tác giả

Bùi Hải Đường

Năm đề tài

2012

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Y tế công cộng

Đơn vị

Chỉ đạo tuyến

Nội dung