Đánh giá kết quả giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Thị Thái Hòa

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 2

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá kết quả giải trình tự gen thế hệ mới cho ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện K
* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: 931 mẫu xét nghiệm NGS, trong đó có 758 mẫu mô, còn lại là mẫu dịch hoặc máu làm cfDNA
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Có giải phẫu bệnh lý khẳng định là ung thư nguyên phát ở phổi; Được làm xét nghiệm NGS bằng mẫu mô hoặc mẫu máu hoặc mẫu dịch màng phổi, màng tim
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Ung thư phổi loại tế bào nhỏ hoặc thần kinh nội tiết
- Thời gian: từ 01/2019-2020
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả hồi cứu
- Cỡ mẫu: n = 931