Đánh giá kết quả điều trị và phân tích các yếu tố tiên lượng ung thư dương vật giai đoạn I,II,III

Tác giả

Nguyễn Đại Bình

Năm đề tài

2013

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tam Hiệp

Nội dung