Đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô vảy khu vực đầu mặt cổ giai đoạn muộn bằng Tegafur-Uracil uống.