Đánh giá kết quả điều trị ung thư bàng quang xâm lấn bằng phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ tạo hình theo phương pháp Bricker tại Bệnh viện K

Tác giả

Đỗ Anh Tuấn

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tiết niệu

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của BN ung thư BQ được phẫu thuật cắt bàng quang toàn bô, chuyển lưu dòng tiểu theo phương pháp Bricker trong điều trị ung thư bàng quang xâm lấn lớp cơ tại Bệnh viện K
- Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ, chuyển lưu dòng tiểu theo phương pháp Bricker trong điều trị ung thư bàng quang xâm lấn lớp cơ tại Bệnh viện K
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: các bệnh nhân ung thư biểu mô bàng quang đã được phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ và chuyển lưu dòng tiểu theo phương pháp Bricker tjai Khoa Ngoại Tiết niệu Bệnh viện K từ tháng 01/2018 đến 03/2020.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Tuổi từ 18-80. Ung thư biểu mô bàng quang: giai đoạn cT2, T3, T4a. Được phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ triệt căn và chuyển lưu dòng tiểu theo phương pháp Bricker. Hồ sơ theo dõi phẫu thuật đầy đủ.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: ung thư biểu mô bàng quang giai đoạn T4b. Khối u khác ngoài bàng quang. Có di căn xa.
- Thời gian: từ tháng 1/2018 đến tháng 03/2020
- Địa điểm nghiên cứu: Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: can thiệp lâm sàng không đối chứng, hồi cứu kết hợp tiến cứu
- Cỡ mẫu: n>= 26