Đánh giá kết quả điều trị sớm ung thư dương vật tại khoa Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện K từ 06/2016 đến 05/2019

Tác giả

Nguyễn Việt Dũng

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tiết niệu

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư dương vật tại khoa Ngoại tiết niệu - BVK từ 6/2016 đến 5/2019
- Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị ung thư dương vật tại khoa Ngoại tiết niệu - BVK từ 6/2016 đến 5/2019.

* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: những bệnh nhân được phẫu thuật điều trị ung thư dương vật tại khoa Ngoại tiết niệu - BVK, từ 6/2016-5/2019.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN được phẫu thuật ung thư dương vật lần đầu. Kết quả GPB là ung thư dương vật. Đầy đủ hồ sơ bệnh án.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN phẫu thuật ung thư dương vật nhưng không phải phẫu thuật triệt căn.

- Thời gian: 6/2016-5/2019

- Địa điểm: khoa Ngoại tiết niệu, BVK

- Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, chọn tất cả các bệnh nhân thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn trong thời gian khoảng thời gian từ 6/2016-5/2019 để tiến hành lấy số liệu mô tả hồi cứu, n = 117