Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật xuất huyết tiêu hoá cao do ung thư hang môn vị dạ dày

Tác giả

Thái Nguyên Hưng

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Bụng 2

Nhóm tác giả

Trần Xuân Dũng, Mai Văn Hạnh

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa cao do ung thư hang môn vị dạ dày;
- Đánh giá kết quả sớm điều trị phẫu thuật xuất huyết tiêu hóa cao do ung thư hang môn vị dạ dày.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Tất cả bệnh nhân không phân biệt tuổi, giới được chẩn đoán là xuất huyết tiêu hóa do ung thư hang môn vị dạ dày, được điều trị phẫu thuật tại khoa Ngoại bụng 2, Bệnh viện K
- Thời gian: 01/2019 - 5/2021
- Địa điểm: Khoa Ngoại bụng 2, Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu
- Cỡ mẫu: n = 46