Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật tắc ruột trên bệnh nhân đã phẫu thuật ung thư đường tiêu hoá

Tác giả

Thái Nguyên Hưng

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Bụng 2

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tắc ruột ở những bệnh nhân đã phẫu thuật ung thư đường tiêu hóa
- Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật tắc ruột ở nhóm bệnh nhân này

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Tất cả những bệnh nhân không phân biệt tuổi, giới. Có tiền sử đã phẫu thuật ung thư đường tiêu hóa. Được chẩn đoán là tắc ruột, được phẫu thuật tại khoa ngoại bụng II, Bệnh viện K từ tháng 1/2018 đến hết tháng 12/2018.

+Tiêu chuản loại trừ: Bệnh nhân không đủ hồ sơ hay dữ liệu nghiên cứu

- Thời gian: 1/2018 đến 12/2018

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu

- Cỡ mẫu: n=30