Đánh giá kết quả điều trị khối u di căn não kích thước lớn bằng phương pháp xạ phẫu phân liều tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Đức Liên

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Thần kinh

Mô tả

Đánh giá kết quả bước đầu điều trị khối u não di căn kích thước lớn bằng phương pháp xạ phẫu phân liều tại bệnh viện K.

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá kết quả bước đầu điều trị khối u não di căn kích thước lớn bằng phương pháp xạ phẫu phân liều tại bệnh viện K.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu trên 36 bệnh nhân di căn não kích thước lớn (≥ 10 cm3) từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020.

- Thời gian: tháng 7/2019 đến tháng 6/2020.

- Địa điểm: bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu can thiệp lâm sàng không nhóm chứng.

- Cỡ mẫu: thuận tiện, n =36.