Đánh giá kết quả điều trị các khối u xương lành tại khoa ngoại Tam Hiệp 2008-2012.

Tác giả

Nguyễn Trường Kiên

Năm đề tài

2014

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tam Hiệp

Nội dung