Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ u mô đệm đường tiêu hóa (GIST) bằng Imatinib tại bệnh viện K

Tác giả

Đỗ Hùng Kiên

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 1

Nội dung