Đánh giá kết quả đặt ống nội khí quản bằng đèn soi thanh quản có video hỗ trợ cho gây mê ở bệnh nhân tai mũi họng