Đánh giá kết quả của nội soi siêu âm trong chẩn đoán giai đoạn ung thư thực quản tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Diệu Hương

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Nội soi - Thăm dò chức năng

Nhóm tác giả

Nguyễn Diệu Hương, Đỗ Huy Hùng

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm hình ảnh nội soi siêu âm tổn thương ung thư thực quản

- Đánh giá hiệu quả của nội soi siêu âm trong chẩn đoán giai đoạn tổn thương ung thư thực quản

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân có tổn thương ung thư thực quản có thể tiếp cận ống nội soi siêu âm đến sát tổn thương để đánh giá. Bệnh nhân được trải qua phẫu thuật hoặc can thiệp nội soi. Bệnh nhân có kết quả mô bệnh học chẩn đoán xác định ung thư thực quản. Có đầy đủ hồ sơ bệnh án. Bệnh nhân đồng ý thực hiện thủ thuật.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân k đạt tiêu chuẩn và không đồng ý tham gia nghiên cứu

- Thời gian: 1/2021 đến 11/2021

- Địa điểm: Khoa Nội soi - Thăm dò chức năng và Trung tâm Giải phẫu bệnh và Sinh học phân tử, Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu:

- Cỡ mẫu: n=37