Đánh giá kết quả chẩn đoán và điều trị xuất huyết tiêu hóa cao

Tác giả

Thái Nguyên Hưng

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Bụng 2

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa cao
- Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật bệnh lý xuất huyết tiêu hóa cao
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Tất cả các bệnh nhân không phân biệt tuổi, giới, được chẩn đoán là xuất huyết tiêu hóa cao. Được điều trị phẫu thuật tại khoa Ngoại Bụng II, Bệnh viện K từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2020.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN không đủ hồ sơ hay dữ liệu nghiên cứu. BN được chẩn đoán là xuất huyết tiêu hóa thấp.
- Thời gian: từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2020
- Địa điểm: khoa Ngoại Bụng II, Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu
- Cỡ mẫu: n=24