Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh nhân mở khí quản do ung thư tại Khoa Ngoại Tổng hợp Quán Sứ Bệnh viện K năm 2015.