Đánh giá kết quả cắt bàng quang toàn bộ tạo hình bằng phương pháp Camay 2 điều trị ung thư bàng quang giai đoạn II, III

Tác giả

Bùi Xuân Nội

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tiết niệu

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình bàng quang
- Đánh giá thời gian sống thêm 5 năm và một số yếu tố ảnh hưởng

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: 118 bệnh nhân ung thư bàng quang đã được điều trị phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ tạo hình thao phương pháp Camey 2 tại BVK từ 06/2013 - 06/2019

- Thời gian: tiến hành từ 01 - 06/2019

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang hồi cứu và tiến cứu

- Cỡ mẫu: n = 118