Đánh giá kết quả bước đầu hóa trị phác đồ OPEC/OJEC U nguyên bào thần kinh giai đoạn III-IV ở trẻ em

Tác giả

Hoàng Thu Trang

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nhi

Nội dung