Đánh giá kết quả bước đầu của phác đồ hóa trị bổ trợ S1 và Oxaliplatin trong điều trị ung thư dạ dày tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Tiến Quang

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Bệnh viện K

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Mô tả chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân ung thư dạ dày điều trị hóa chất tại bệnh viên K năm 2020.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: lựa chọn mẫu thuận tiện gồm 115 bệnh nhân điều trị ung thư dạ dày tại bệnh viện K từ tháng 3/2020 đến 12/2020.
- Thời gian: tháng 3/2020 đến 12/2020.
- Địa điểm: bệnh viện K.
- Thiết kế nghiên cứu:nghiên cứu mô tả cắt ngang.
- Cỡ mẫu: n = 115.