Đánh giá kết quả 5 năm hóa xạ trị đồng thời sau mổ cho bệnh nhân ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ tại Bệnh viện K từ năm 2010 - 2015