Đánh giá hiệu quả đặt huyết áp động mạch xâm lấn dưới hướng dẫn siêu âm

Tác giả

Trần Quốc Nghĩa

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Phẫu thuật gây mê hồi sức

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá hiệu quả đặt huyết áp động mạch xâm lấn dưới hướng dẫn của siêu âm.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: gồm các bệnh nhân có chỉ định đặt catheter ĐMXL trong phẫu thuật thần kinh. Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh nhân có chống chỉ định đặt catheter ĐMXL: nhiễm trùng vị trí dự kiến chọc, rối loạn đông máu nặng.

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 3/2021 đến tháng 8/2021.

- Địa điểm: Khoa Gây mê hồi sức, bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: thực nghiệm lâm sàng, tiến cứu, so sánh ngẫu nhiên.

- Cỡ mẫu: n=28