Đánh giá hiệu quả của soi bàng quang bằng dải tần ánh sáng hẹp trong phát hiện u bàng quang nhỏ tại Bệnh viện K từ 06/2019 - 06/2020

Tác giả

Bùi Xuân Nội

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tiết niệu

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư bàng quang nông.
- Đánh giá kết quả của soi bàng quang bằng dải tần ánh sáng hẹp trong phát hiện u bàng quang nông.

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: các bệnh nhân được chẩn đoán là u bàng quang nông được điều trị tại khoa Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện K từ tháng 06/2019 đến tháng 06/2020.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN có chẩn đoán xác định là u bàng quang nông Tis, Ta, T1. Hồ sơ bệnh án có đầy đủ thông tin đáp ứng mục tiêu nghiên cứu. BN đồng ý tham gia nghiên cứu.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN hẹp niệu đạo. Mắc bệnh ung thư khác kèm theo.

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 06/2019 đến tháng 06/2020.

- Địa điểm nghiên cứu: khoa Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang, hồi cứu

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, 83 bệnh nhân