Đánh giá hiệu quả của Imatinib trong điều trị u mô đệm tiêu hóa giai đoạn muộn

Tác giả

Đỗ Anh Tú

Năm đề tài

2016

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 3

Nội dung