Đánh giá hiệu quả của Capecitabine trên bệnh nhân ung thư vòm giai đoạn muộn

Tác giả

Phí Thùy Dương

Năm đề tài

2016

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Chống đau

Nội dung