Đánh giá đáp ứng với hóa chất trước phác đồ Doxorubicin kết hợp với Cisplatin bệnh Sarcoma xương thể thông thường giai đoạn II tại Bệnh viện K

Tác giả

Cao Xuân Thời

Năm đề tài

2013

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Chống đau

Nội dung