Đánh giá đáp ứng và độc tính của phác đồ CAP trong điều trị ung thư tuyến nước bọt giai đoạn muộn

Tác giả

Nguyễn Văn Tài

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 1

Nội dung