Đánh giá chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố ảnh hưởng đến giấc ngủ của bệnh nhân sau phẫu thuật u cột sống

Tác giả

Nguyễn Đức Liên

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Thần kinh

Nhóm tác giả

Lê Thị Giang

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá chất lượng giấc ngủ và mô tả một số yếu tố liên quan đến giấc ngủ của bệnh nhân sau phẫu thuật u cột sống tại bệnh viện K.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Tất cả bệnh nhân được phẫu thuật cột sống tại khoa Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện K từ tháng 4/2019 – 9/2020 (18 tháng).
- Thời gian: từ tháng 4/2019 – 9/2020
- Địa điểm: Bệnh viện K.
- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang không đối chứng.
- Cỡ mẫu: n=52.