Đánh giá ảnh hưởng của góc Collimator đến phân bố liều trong xạ trị điều biến thể tích cung tròn cho bệnh nhân ung thư vòm trên máy gia tốc Infinity tại Bệnh viện K

Tác giả

Lê Văn Tình, Bùi Vinh Quang

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Vật lý xạ trị

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Phân tích, so sánh và đánh giá kết quả phân bố liều của từng kế hoạch theo các chỉ số: chỉ số độ đồng dạng (CI: Conformity index), chỉ số đồng nhất (HI: Hormogeneity index), số MU, liều trung bình (Dmean) và liều tối đa (Dmax) của các thể tích PTV (PTV: Planning targer volume) và OAR (OAR: Organs at risk)
- Lựa chọn được góc collimator thích hợp nhằm cải thiện chất lượng kế hoạch trước khi điều trị cho bệnh nhân

*Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: là bệnh nhân ung thư vòm được chỉ định xạ trị điều biến thể tích cung tròn VMAT tại Bệnh viện K

- Thời gian: 4/2018 đến 12/2018

- Địa điểm: Khoa Vật lý xạ trị - Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu thực nghiệm

- Cỡ mẫu: n=10