Bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật trong điều trị ung thư hạ họng giai đoạn T1, T2 tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Tiến Hùng

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Thần kinh

Nhóm tác giả

Kim Thị Tiến, Vũ Quang Chẩn

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Mô tả các đặc điểm lâm sàng của ung thư hạ họng giai đoạn T1, T2 và đánh giá kết quả phẫu thuật trong điều trị ung thư hạ họng giai đoạn T1, T2
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Gồm 28 bệnh nhân ung thư hạ họng giai đoạn T1, T2 được phẫu thuật tại khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện K từ tháng 5/2017 đến tháng 3/2018
- Thời gian: 5/2017 đến tháng 3/2018
- Địa điểm: khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả từng ca có can thiệp
- Cỡ mẫu: n = 28