So sánh hiệu quả của Desflurance và Sevoflurane trong gây mê và chất lượng hồi tỉnh ở bệnh nhân phẫu thuật u não

Tác giả

Trịnh Thị Yến

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Phẫu thuật gây mê hồi sức

Mô tả

Đánh giá tác dụng duy trì mê và chất lượng hồi tỉnh của desflurane so với sevoflurane trong phẫu thuật u não. Đánh giá một số thay đổi về tuần hoàn, hô hấp và các tác dụng không mong muốn của desflurane so với sevoflurane trong phẫu thuật u não.

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá tác dụng duy trì mê và chất lượng hồi tỉnh của desflurane so với sevoflurane trong phẫu thuật u não

- Đánh giá một số thay đổi về tuần hoàn, hô hấp và các tác dụng không mong muốn của desflurane so với sevoflurane trong phẫu thuật u não

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: những bệnh nhân được phẫu thuật u não, tuổi 18-70 tuổi, ASA I-II, Glasgow Coma Scale (GCS) 15 điểm

- Địa điểm: Phòng mổ và phòng hồi tỉnh, Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện K Tân Triều

- Thời gian nghiên cứu: tháng 4/2019 - tháng 9/2020

- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu, thử nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiêu có đối chứng

- Cỡ mẫu: n=60 *Nhóm nghiên cứu: Trần Đức Thọ