Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị của ung thư biểu mô vảy họng miệng

Tác giả

Trần Thị Hậu

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 1

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư biểu mô vảy vùng họng miệng.

- Kết quả điều trị ung thư biểu mô vảy vùng họng miệng.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: 65 bệnh nhân ung thư biểu mô vảy họng miệng được điều trị tại bệnh viện K từ tháng 1/2017 đến tháng 9/2020.

- Thời gian: tháng 1/2017 đến tháng 9/2020.

- Địa điểm: bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu.

- Cỡ mẫu: n = 65.