Nghiên cứu ứng dụng thực hành tốt phần mềm ghi nhận ung thư Canreg 5 phù hợp với Việt Nam.