Nghiên cứu sự bộc lộ của một số dấu ấn hóa mô miễn dịch trong u thần kinh đệm của não