Kết quả thời gian sống thêm toàn bộ của Durvalumab sau hóa xạ trị triệt căn trong ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III

Tác giả

Phạm Tuấn Anh

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Điều trị A

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Báo cáo kết quả thời gian sống thêm toàn bộ OS và cập nhật kết quả thời gian sống thêm không bệnh của thử nghiệm PACIFIC. Đồng thời kết quả nghiên cứu phụ là tính an toàn của Durvalumab cũng được đánh giá.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Tiêu chuẩn lựa chọn là các bệnh nhân NSCLC giai đoạn III không thể phẫu thuật đã điều trị ít nhất 2 chu kỳ hóa chất có Platinum (kết hợp Etoposide, Vinblastine, Vinorelbine, Taxane hoặc Pemetrexed) đồng thời với xạ trị triệt căn. Bệnh nhân không có bệnh tiến triển sau hóa xạ trị và được phân nhóm ngẫu nhiên sau khi kết thúc xạ trị từ 1-42 ngày.
- Thời gian: Từ tháng 5/2014 đến tháng 3/2018
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: PACIFIC là thử nghiệm ngẫu nhiên pha III, có đối chứng, mù đôi, đa trung tâm.
- Cỡ mẫu: lựa chọn ngẫu nhiên, n=713