Đánh giá tình trạng di căn hạch cổ trong ung thư lưỡi giai đoạn I,II

Tác giả

Nguyễn Đức Huân

Năm đề tài

2012

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nội dung