Đánh giá kết quả phẫu thuật u tuyến giáp không đặt dẫn lưu tại Bệnh viện K

Tác giả

Lê Văn Quảng

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Bệnh viện K

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá kết quả phẫu thuật u tuyến giáp không sử dụng dẫn lưu tại bệnh viện K.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: 57 bệnh nhân u tuyến giáp được phẫu thuật tại Khoa Điều trị A, bệnh viện K từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2020.

- Thời gian: từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2020.

- Địa điểm: Khoa Điều trị A, bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: can thiệp không đối chứng.

- Cỡ mẫu: n = 57.