Đánh giá kết quả phác đồ hóa trị trước rồi hóa trị đồng thời cho ung thư biểu mô vảy không mổ được tại BV K năm 2009