Đánh giá kết quả điều trị khối u di căn não kích thước lớn bằng phương pháp xạ phẫu phân liều tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Đức Liên

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Thần kinh

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá kết quả bước đầu điều trị khối u não di căn kích thước lớn bằng phương pháp xạ phẫu phân liều tại bệnh viện K.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu trên 36 bệnh nhân di căn não kích thước lớn (≥ 10 cm3) từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020.

- Thời gian: tháng 7/2019 đến tháng 6/2020.

- Địa điểm: bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu can thiệp lâm sàng không nhóm chứng.

- Cỡ mẫu: thuận tiện, n =36.