Đánh giá kết quả bước đầu hóa xạ trị đồng thời cho ung thư biểu mô vẩy không mổ được (M0) tại BV K năm 2011-2012

Tác giả

Lại Minh Bách

Năm đề tài

2012

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ Đầu cổ

Nội dung