Đánh giá hiệu quả của Defluran trong phẫu thuật u não ở người lớn