Đánh giá các độc tính sớm của hóa xạ trị đồng thời có hoặc không kết hợp với kháng thể đơn dòng NIMOTUZUMAB điều trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn III,VIA,VIB.

Tác giả

Nguyễn Thị Thái Hòa

Năm đề tài

2013

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 3

Nội dung