TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VESTIBULAR APPROACH (TOETVA): A CASE REPORT AS NEW TECHNIQUE IN THYROID SURGERY IN VIET NAM

TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VESTIBULAR APPROACH (TOETVA): A CASE REPORT AS NEW TECHNIQUE IN THYROID SURGERY IN VIET NAM

2018
LÊ VĂN QUẢNG, NGÔ XUÂN QUÝ, NGÔ QUỐC DUY, TRẦN ĐỨC TOÀN

Keywords

TRANSORAL ENDOSCOPIC TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VESTIBULAR TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VESTIBULAR APPROACH TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VESTIBULAR APPROACH (TOETVA): TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VESTIBULAR APPROACH (TOETVA): A TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VESTIBULAR APPROACH (TOETVA): A CASE TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VESTIBULAR APPROACH (TOETVA): A CASE REPORT TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VESTIBULAR APPROACH (TOETVA): A CASE REPORT AS TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VESTIBULAR APPROACH (TOETVA): A CASE REPORT AS NEW TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VESTIBULAR APPROACH (TOETVA): A CASE REPORT AS NEW TECHNIQUE TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VESTIBULAR APPROACH (TOETVA): A CASE REPORT AS NEW TECHNIQUE IN TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VESTIBULAR APPROACH (TOETVA): A CASE REPORT AS NEW TECHNIQUE IN THYROID TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VESTIBULAR APPROACH (TOETVA): A CASE REPORT AS NEW TECHNIQUE IN THYROID SURGERY TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VESTIBULAR APPROACH (TOETVA): A CASE REPORT AS NEW TECHNIQUE IN THYROID SURGERY IN TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VESTIBULAR APPROACH (TOETVA): A CASE REPORT AS NEW TECHNIQUE IN THYROID SURGERY IN VIET TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VESTIBULAR APPROACH (TOETVA): A CASE REPORT AS NEW TECHNIQUE IN THYROID SURGERY IN VIET NAM TRANSORAL ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY VESTIBULAR APPROACH (TOETVA): A CASE REPORT AS NEW TECHNIQUE IN THYROID SURGERY IN VIET NAM LÊ VĂN QUẢNG, NGÔ XUÂN QUÝ, NGÔ QUỐC DUY, TRẦN ĐỨC TOÀN